Pravidlá súťaží

Všeobecné ustanovenia
1.1. Týmito pravidlami (ďalej tiež len „Pravidlá“) sa riadia internetové súťaže (ďalej len „Súťaž“) organizované Organizátorom (ako je definovaný nižšie).

1.2. Súťaže nie sú spotrebiteľské ani iné lotérie, postrádajú prvok vkladu, resp. nákupe tovaru, uzavretí zmluvy či účasti na reklamnej akcii ako podmienku účasti na Súťaži.

1.3. Účasť v Súťažiach je dobrovoľná.

1.4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť dobu trvania Súťaže.

Organizátor súťaže
2.1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť JEZÍRKA BANAT®, s.r.o. so sídlom Hněvotín 540, PSČ 783 47, Hněvotín, IČO 278 13 070, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 52528, odkaz na OR, e-mail: info@jezirkabanat.sk( “).

2.2. Súťaž nie je vytvorená, spravovaná ani sponzorovaná firmou Facebook. Facebook je registrovaná obchodná známka Facebook.

Doba a miesto konania súťaží
3.1. Súťaže obvykle prebiehajú na elektronických stránkach Organizátora na adrese https://www.facebook.com/jezirkabanat (ďalej len „Facebooková stránka“) prevádzkovanej sociálnou sieťou Facebook.

3.2. Organizátor bude o Súťaži informovať na svojej Facebookovej stránke.

3.3. Termín Súťaže bude vždy súčasťou súťažného príspevku na Facebookovej stránke so zadaním Súťaže a podrobnými pravidlami danej konkrétnej Súťaže (ďalej je „Súťažné zadanie“).

Účastník súťaže
4.1. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky staršie ako 18 rokov, mladšie iba so súhlasom zákonného zástupcu (každá takáto osoba ďalej len „Účastník súťaže”), ktoré sú registrované na sociálnej sieti Facebook a počas súťaže budú mať aktívne osobné facebookový profil. Organizátor má právo overiť totožnosť súťažiaceho, prípadne výhercu, pre vyhodnotenie súťaže v súlade s týmito pravidlami.

4.2. Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Organizátorovi či k osobám povereným zaistením príslušnej Súťaže a osoby, ktoré sú k takým osobám v blízkom vzťahu.

4.3. Každý Účastník súťaže môže vložiť ľubovoľný počet odpovedí na Súťažné zadanie. Vyhrať však môže v danej Súťaži iba raz.

4.4. Do Súťaže nebude zaradený Účastník súťaže, prípadne bude zo Súťaže vylúčený, ktorý vloží taký príspevok, ktorý je nezlučiteľný s platnými právnymi predpismi Českej republiky či inými normami, dobrými mravmi alebo Pravidlami. Posúdenie zlučiteľnosti zadanej činnosti s Pravidlami je výhradne vecou Organizátora, ktorý je oprávnený ktoréhokoľvek Účastníka súťaže zo Súťaže vylúčiť.

4.5. Z účasti na Súťaži môže byť z rozhodnutia Organizátora ďalej vylúčená osoba, ktorá túto účasť zneužíva na škodu Organizátora, porušuje Pravidlá, ktoré v súvislosti so Súťažou porušuje práva, poškodzuje oprávnené záujmy Organizátora alebo koná v rozpore s dobrými mravmi. Takto môže byť z účasti na Súťaži vylúčený aj výherca.

Priebeh súťaže a výhercovia
5.1. Na Facebookovej stránke Organizátora bude vždy zverejnený príspevok so Súťažným zadaním, ktoré bude obsahovať termín Súťaže, počet a druh výhier a súťažnú úlohu. Súťaž sa riadi týmito Pravidlami, ktoré sú umiestnené v sekcii „Poznámky“ a ďalšími pravidlami obsiahnutými v Súťažnom zadaní.

5.2. V každej Súťaži môže vyhrať iba toľko Účastníkov súťaže, koľko je pre danú Súťaž určených výhier.

5.3. Účasťou v Súťaži (vložením súťažného komentára či zaslaním e-mailu) Účastník súťaže potvrdzuje, že súhlasí s týmito Pravidlami, zaväzuje sa nimi riadiť a dáva súhlas s použitím osobných údajov v rozsahu uvedenom v článku 8.1.

5.4. Výhercom sa stane jeden alebo viac Účastníkov súťaže, ktorí sú špecifikovaní pravidlami obsiahnutými v Súťažnom zadaní v danom Súťažnom príspevku.

Výhry, výhercovia
6.1 Výhry v príslušnej Súťaži budú vždy zverejnené v rámci Súťažného zadania.

6.2 O presnom termíne a spôsobe doručenia výhier budú výhercovia informovaní pomocou priamej správy na Facebooku.

Oznámenie výhercov súťaže a odovzdanie výhier
7.1. Výherca bude kontaktovaný Organizátorom Súťaže najneskôr do 3 dní od ukončenia Súťaže prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom za účelom oznámenia adresy pre distribúciu výhry alebo súkromnou správou z Facebookovej stránky Organizátora.

7.2. Pokiaľ nedôjde k dohodnutiu termínu a spôsobu odovzdania výhry s výhercom do 7 dní od kontaktovania, či si výhru v súlade s pokynmi Organizátora neprevezme, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a výhra prepadá v prospech Organizátora, ktorý môže rozhodnúť o jej pridelení ďalšiemu Účastníkovi súťaže v poradí alebo s ňou naložiť iným spôsobom.

7.3. Na výhry nevzniká právny nárok a nie je možné ich vymeniť za hotovosť ani namiesto nich požadovať iné plnenie. Výhry nie sú súdne vymáhateľné.

7.4. Organizátor nezodpovedá za vady výhier ani za škodu nimi prípadne spôsobenú. Organizátor nezodpovedá za škodu spôsobenú na výhrach či za stratu výhier počas poštovej prepravy.

Účasť v súťaži, súhlas so spracovaním osobných údajov, spracovanie osobných údajov a šírenie prejavov osobnostnej povahy
8.1. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účastník súťaže odoslaním komentára k príspevku vyslovuje súhlas s týmito Pravidlami. Účastník súťaže tým zároveň dáva Organizátorovi svoj bezvýhradný a dobrovoľný súhlas v súlade so zákonom č. 110/2019 Zb. z 12. marca 2019 o spracovaní osobných údajov (ďalej len „zákon ZOÚ“). Účastník berie na vedomie, že od účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len „Nariadenie“) sa riadi ochrana osobných údajov týmto Nariadením. Účastník týmto vyhlasuje, že spoločnostiam Organizátora a Prevádzkovateľa v bode 1 a 2 týchto Pravidiel udeľuje v zmysle článkov 6 a 7 Nariadenia úplný, výslovný a informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia. Osobné údaje budú uchované od štartu Súťaže po dobu 2 rokov. Spracovávané budú nasledujúce osobné údaje: - meno a priezvisko; - telefónne číslo; - email; - adresa . Osobné údaje budú spracovávané za účelom: - vyhodnotenia Súťaže; - odovzdanie výhry prostredníctvom poštovej alebo inej služby; - kontroly splnenia podmienok Súťaže; - zisťovanie spokojnosti Účastníka Súťaže s poskytovanými službami; - marketingové účely.

8.2. Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené iba príslušnému spracovateľovi osobných údajov, ktorým je Organizátor. Ďalším osobám nebudú osobné údaje bez vedomia Účastníka súťaže sprístupnené, výnimkou je povinnosť poskytnúť osobné údaje Účastníka súťaže vyplývajúce zo zákona. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje budú spracovávané len na vyššie uvedené účely a spôsobom nepoškodzujúcim Účastníka súťaže. Tento súhlas môže byť Účastníkom súťaže odvolaný zaslaním e-mailu na adresu banat@jezirkabanat.cz. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie tohto súhlasu pred ukončením doby trvania súťaže má za následok vyradenie zo súťaže, prípadne nemožnosť informovania o výhre.

8.3. Účastník súťaže má podľa zákona OOU právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu osobných údajov. Účastník súťaže má ďalej podľa zákona OOU, pokiaľ o to Organizátora požiada, právo na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov a Organizátor je povinný mu túto informáciu bez odkladu odovzdať. Účastník súťaže má zároveň podľa zákona OOU právo, v prípade, že zistí alebo sa domnieva, že Organizátor vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Účastníka súťaže alebo v rozpore so zákonom, požiadať resp. požadovať, aby Organizátor takto vzniknutý stav odstránil, a ďalej právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Od nadobudnutia účinnosti GDPR má Účastník súťaže v súlade s článkom 12 Nariadenia najmä tieto práva: - právo na informácie o správcovi osobných údajov a poverenci na ochranu osobných údajov; - právo na informácie o účele spracovania osobných údajov; - právo na prístup k osobným údajom a či sú osobné údaje spracovávané alebo nie; - právo podať sťažnosť; - právo na opravu osobných údajov; - právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý); - odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov; - právo na obmedzenie spracovania; - právo na prenosnosť osobných údajov; - právo vzniesť námietky; - všetky ďalšie práva priznané Nariadením.

8.4. Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že Organizátor je oprávnený použiť v súlade s § 77 a nasled. zákona. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, bezplatne nimi uvedené meno, priezvisko a mesto, prípadne obrazový alebo zvukový záznam v médiach (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora v súvislosti s touto akciou a tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže, a to po dobu 2 rokov od ukončenia Súťaže.

Záverečné ustanovenia
9.1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky Súťaže vrátane zmeny doby jej trvania, či Súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na Facebookovej stránke Organizátora.

9.2. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v Súťaži (predovšetkým funkčnosť sociálnej siete Facebook).

9.4. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou či vykonávaním akýchkoľvek súťažných úkonov, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi.

9.5. Účasťou v súťaži vyjadruje Účastník súťaže svoj súhlas s Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

9.6. Účasť v súťaži nemožno vymáhať súdnou cestou.

9.7. V ostatnom sa Súťaž a vzťahy medzi Účastníkom súťaže a Organizátorom riadia právnym poriadkom Českej republiky.

9.9. Originál úplných Pravidiel bude po dobu konania Súťaží uložený