Štartovacie baktérie

Každá filtrácia je mimo toho, že zachytáva hrubé nečistoty, založená na biologickom čistení vody pomocou baktérií. Hoci ich pravdepodobne nikdy neuvidíte, dôkazy o ich činnosti môžete pozorovať vo vašom jazierku každý deň. Filtračných baktérií je mnoho druhov a väčšina z nich potrebuje k svojmu rozvoju kyslík, ktorý dokážu získať z vody, pretekajúcej filtrom. Podľa spôsobu ich života sa delia na aeróbne (potrebujú k životu kyslík) a anaeróbne (môžu žiť aj bez kyslíka, respektíve dokážu ho získať rozkladom látok vo vode, ktoré ho obsahujú).

Aeróbne baktérie sú nevyhnutné pre prvú fázu čistenia vody vo filtri, ktorá sa nazýva nitrifikáciou. Aby tieto nitrifikačné baktérie mohli efektívne pracovať, je nutné mať v jazierku stabilné pH. Stabilita pH je zaistená len pri správnej úrovni uhličitanovej tvrdosti vody (KH). Jej úroveň by mala byť medzi 5 až 8 ppm. Uhličitanovú tvrdosť vody možno ľahko kontrolovať pomocou testovacích prúžkov (QuickStick 6v1). V prípade namerania nižšej úrovne KH ako je 5 ppm ju možno opäť ľahko a dlhodobo upraviť pomocou vhodných prípravkov (Teich Stabil). V dôsledku činnosti zodpovedajúceho množstva aeróbnych baktérií vo filtri je čpavok (NH3) premenený na dusitany (NO2), ktoré sú pre ryby, tak ako čpavok, jedovaté.

Pri prvej fáze filtrácie sa využívajú baktérie rodu Nitrosomonas. Spotreba kyslíka pri činnosti aeróbnych baktérií je pomerne veľká. Na premenu jednej molekuly čpavku, sú potrebné štyri molekuly kyslíka. Čpavok je do vody vylučovaný samotnými rybami, tvorí sa tiež zo zvyškov krmiva a exkrementov.

 

Druhá fáza filtrácie vody prebieha aj pomocou aeróbnych baktérií a to rodu Nitrobacter a Nitrospira, ktoré dokážu svojou činnosťou premeniť dusitany (NO2) na dusičnany (NO3). Dusičnany už nie sú pre ryby jedovaté, avšak ich zvýšená koncentrácia spôsobuje ťažkosti s rastom, zafarbením a množením a to zvlášť u mladých rýb. Je žiaduce, držať obsah dusičnanov v jazierku na čo najnižšej úrovni. Mimo to, že spôsobujú problémy rybám, slúžia totiž ako hlavná potrava pre všetky druhy rias v jazierku.

 

Pri tretej fáze filtrácie vody sa k premene dusičnanov v neškodný, voľný dusík (N2), ktorý ako plyn odchádza pri filtrovaní do atmosféry, využívajú baktérie, ktoré dokážu pri nedostatku kyslíka vo vode ,, prepnúť " na bezkyslíkatý režim. Takéto baktérie patria medzi Anaeróbne a sú tiež veľmi dôležité. Tieto baktérie, pokiaľ nemôžu získať kyslík z vody, sú schopné ho získať z látok obsiahnutých vo vode. Pre filtráciu je dôležité, že baktérie rodu Pseudomonas, Rhodobacter a iné, dokážu využiť kyslík z dusičnanov (NO3) a fosfátu (PO4) a to tak, že odobratím troch molekúl kyslíka z NO3 alebo štyroch molekúl kyslíka z PO4, rozloží tieto látky na neškodné prvky. Zabezpečujú teda nielen rozklad dusičnanov, ale redukujú aj Fosfáty, ktoré sa do vody dostávajú spolu s krmivom a z rybích exkrementov. Fosfáty slúžia ako potrava pre rastliny a riasy a ich nadbytok je nežiadúci. Proces pri ktorom sa dusičnany vo filtrácii menia na voľný dusík sa nazýva denitrifikáciou. Pri použití správnej filtračnej techniky môžeme dosiahnuť veľmi kvalitný Nitrifikačního proces. Problémom ostáva proces denitrifikácie, pre ktorý by bolo najvýhodnejšie použiť veľmi husto a jemne pórovitý filtračný materiál, ktorý je uložený vo vode s veľmi nízkym alebo žiadnym obsahom kyslíka. U týchto materiálov (napr. Zeolit, Aquarock, Ogata cristal Bio) je však nutné udržiavať ich poréznosť. Nezanesené musia ostať veľmi drobné mikropóry, vnútri ktorých žijú denitrifikačné baktérie, v prostredí s minimom kyslíka. Tieto baktérie sú zásobované dusičnanmi vznikajúcimi ako produkt nitrifikačných baktérií, žijúcich na povrchu týchto pórovitých materiálov. Pre proces denitrifikácie sa využívajú posledné komory filtračných zariadení, kde predpokladáme relatívne čistú vodu s malým obsahom kyslíka. Dosiahnuť v posledných komorách čistú vodu bez drobných čiastočiek, ktoré by nezanášali jemne porézne filtračné média, je však veľmi ťažké.

Čo teda môžeme urobiť pre správne fungujúce prostredie vo filtrácii?

 

1. Čo najdokonalejšie předčistit vodu v komorách pred biologickou časťou filtrácie - bubnový filter, predfilter, kefy, vortex

2. Používať správne filtračné materiály podľa poradia komôr pri prietoku vody filtrom - kefy, bioguličky, molitán, japonská rohož

3. Používať a dopĺňať správne filtračné baktérie.

4. Nepodceňovať pravidelné a správne čistenie filtrácie. Filter môže správne a naplno fungovať len ak sú materiály a filtračné komory  pravidelne zbavované usadenín a detritu.

5. Obmedziť množstvo zvyškových dusičnanov vo vode je ďalej možné pomocou prípravku Nitrate Resin.

6. Pravidelne kontrolovať parametre vody v jazierku a na to môžete použiť testovacie papieriky Quick Stick 6v1.

 

 

Dôležité pojmy:

Aeróbne baktérie - baktérie potrebujúce k svojmu životu kyslík.

Anaeróbne baktérie - baktérie žijúce v prostredí bez kyslíka, alebo s jeho minimom

Nitrifikácie - prvá fáza biologického čistenia vody vo filtri, pri ktorej aeróbne baktérie premieňajú čpavok na dusitany a dusitany na dusičnany.

Čpavok (NH3) - toxická látka, ktorá je produkovaná ako odpad rybami, tvorí sa tiež z exkrementov a zvyškov v jazierku.

Dusitany (NO2) - jedovaté látky vznikajúce činnosťou aeróbnych baktérií pri premene čpavku v prvej fáze biologickej filtrácie.

Dusičnany (NO3) - látky jedovaté len pri vyššej koncentrácii, vznikajú ako produkt pri premene dusitanov vo filtri, slúžia ako potrava pre rastliny, ale aj riasy.

Denitrifikácia - druhá fáza biologického čistenia vody vo filtri, pri ktorej anaeróbne baktérie premieňajú dusičnanmi na voľný dusík.

Uhličitanová tvrdosť vody (KH) - ukazuje schopnosť vody udržať stabilnú hodnotu pH, optimálna hodnota uhličitanovej tvrdosti vody v jazierku je medzi 5 ° až 8 ° DKH.

Fosfáty (PO4) - látky vznikajúce vo filtrácii ako odpadový produkt, slúži ako potrava pre rastliny, ale aj riasy.